საიტის ხარისხი.


საიტის ხარისხი.

საიტის ხარისხი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს თუ რამდენად კარგად და საიმედოდ ასრულებს საიტი მასზე დაკისრებულ ფუნქციებს.
ზოგჯერ საიტის ტექნიკური მომსახურეობის დროს აუცილებელია საიტის გამორთვა,რა დროსაც ის არ არის ხალმისაწვდომი მომხმარებლებისთვის. ასეთი დრო უნდა იყოს რაც შეიძლება მცირე,რადგან ნებისმიერ დროის მონაკვეთში,როცა საიტი ვერ ემსახურება საიტის ვიზიტორებს, ხდება შემოსავლის შემცირება თქვენი ბიზნესისთვის.
იმის მიხედვით თუ რა სირთულისაა საიტი , საჭიროა სხვადასხვა დრო მისი გამართული და საიმედო ფუნქციონირებისთვის. ასევე საჭიროა ჰოსტინგი,მომსახურებებები და პროდუქტები რომლებიც აუცილებელია თქვენი საიტისთვის.
საიტის მუდმივი ხარისხის უზრუნველყოფა მოითხოვს დიდ დროს და ფინანსებს. საიტის დამზადების საწყის ეტაპზევე უნდა მოხდეს სამომავლოდ აღნიშნული საკითხის განხილვა რათა თავიდან აიცილოთ საიტის მოულოდნელი მწყობრიდან გამოსვლა.
რეკომენდაცია: იმის მიხედვით თუ რა შემოსავალი მოაქვს თქვენ საიტს თქვენი ბიზნესისთვის უნდა შეაფასოთ, თუ რა ზარალის მომტანი იქნება საიტის მწყობრიდან გამოსვლა და მიიღოთ შესაბამისი ზომები რისკების შესამცირებლად.