საიტის უსაფრთხოება.


საიტის უსაფრთხოება.

საიტი იმდენად უსაფრთხოა,რამდენად უსაფრთხოცაა ყველაზე სუსტი წერტილი საიტში.
საიტისთვის საფრთხეს შეიცავს არა მხოლოდ საიტის საწყისი კოდი,არამედ ჰოსტინგი,საიტის მომსახურე პერსონალი რომელთაც აქვთ წვდომა საიტის მნიშვნელოვან კომპონენტებთან.
საიტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის აუცილებლად უნდა შეფასდედ კონკრეტული საიტი მიმართ ყველა სავარაუდო საფრთხე და დაიგეგმოს შესაბამისი ღონისძიებები.
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა კომპლექსური ღონისძიებების ერთობლიობაა.
საფრთხეები და რისკები სასურველია შეფასდეს საიტის დამზადების ეტაპზე. ასეთ დროს უფრო მარტივია ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენება რომლებიც მაქსიმალურად უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას.
მუდმივი მაღალი დონის უსაფრთხოების სისტემა მოითხოვს შესაბამის ფინანსებს და კვალიფიკაციის პერსონალს.
რეკომენდაცია:უსაფრთხოება მუდმივად უნდა უზრუნველყოთ. განახლოთ სისტემები და პერიოდულად გააკეთოთ უსაფრთხოების სისტემების აუდიტი.